Regulamin

Regulamin internetowej sprzedaży miejsc na konferencję pt.
MEET THE MASTER 3 oraz 1 ŚWIATOWY KONGRES MASTER OF IMPLANTOLOGY

1. Organizatorem konferencji oraz organizatorem internetowej sprzedaży na powyższą konferencję
jest Stowarzyszenie Implant Masters Poland z siedzibą w Szczecinie (07-535), ul. Wielka Odrzańska
31B, REGON: 361311358 ,NIP:8513183754, KRS:0000554331, Dane kontaktowe: office@meetthemaster3.pl, tel. 506 491 879.

2. Kupujący przed dokonaniem zakupu oraz Uczestnik konferencji powinien zapoznać się z niniejszym
Regulaminem oraz przestrzegać jego postanowień. Złożenie zamówienia zakupu uczestnictwa w
konferencji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3. Sprzedaż jest ograniczona liczbą miejsc. Zgłoszenia zakupu będą przyjmowane do wyczerpania puli
dostępnych miejsc, z zastrzeżeniem pkt. 6 i 7 Regulaminu.

4. Zakupu można dokonać za pośrednictwem strony internetowej: http://meetthemaster3.pl/

5. Kupujący miejsce wypełnia formularz zgłoszeniowy, w którym podaje swoje dane (email,hasło,imię,
nazwisko, numer telefonu, nazwę firmy, dane do faktury, kraj, tytuł, numer PWZ, zaznacza grupę
cenową), na adres email zostanie wysłana faktura VAT.

6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

7. Płatności za zakupioną konferencję należy dokonać od razu przy rejestracji. W przypadku niedokonania płatności rejestracja nie zostanie ukończona, a uczestnik nie będzie zapisany na konferencję.

8. Po zarejestrowania wpłaty na rachunku bankowym Stowarzyszenia Implant Masters Poland, do
Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie uczestnictwa w konferencji w wersji elektronicznej na
adres mailowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

9. Jedna osoba może kupić dowolną liczbę miejsc na konferencję.

10. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji, koszty uczestnictwa za konferencję zostaną zwrócone następująco:
do 30.06.2017 – zwrot 100% opłaty za wykupiony pakiet
do 31.08. 2017 – zwrot 60% opłaty za wykupiony pakiet
do 31.10 2017 – zwrot 30% opłaty za wykupiony pakiet
od 01.11.2017 – organizator nie zwraca wpłaconych opłat za wykupiony pakiet.

11. Stowarzyszenie Implant Masters Poland zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany miejsca
szkolenia, wykładowców, programu i godzin trwania konferencji w razie zajścia okoliczności od niego
niezależnych. W przypadku nieobecności prelegenta z powodu zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesione dodatkowe koszty uczestnika związane m.in. z dojazdem, noclegiem, itp. Uczestnik nie ma prawa do żądania zwrotu poniesionych kosztów od Organizatora.

12. Dane osobowe Kupującego i Uczestnika konferencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji organizacji konferencji i nie będą przekazywane osobom trzecim. Kupujący akceptuje to postanowienie podczas rejestracji.

13. Za zgodą Uczestnika szkolenia jego wizerunek może być udostępniany w celach szkoleniowych i promocyjno-reklamowych w związku z foto i wideo rejestracją konferencji.

14. Za zgodą Kupującego i Uczestnika szkolenia konferencji Organizator może udostępniać informacje o swoich usługach, produktach i promocjach. Kupujący akceptuje to postanowienie podczas rejestracji.

15. Każdemu Kupującemu i Uczestnikowi konferencji przysługuje prawo do wglądu do swoich danych
osobowych oraz ich poprawiania po zalogowaniu się na swoje konto.

16. Uczestnik może wnieść reklamację. Prosimy o kierowanie reklamacji pod adres mailowy office@meetthemaster3.pl .Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni o daty złożenia.

17. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu.

Regulamin został stworzony dnia 25.05.2017 r.
Ostatnia modyfikacja dnia 25.05.2017 r.